محمد حمزه

بازیگری ماهر و پر توانا در عرصه های مختلف که نه صرفا بازیگری سینما بلکه بازیگری مشهور در همه زمینه ها می باشد.